Author Topic: Vragen aan de Minister  (Read 2220 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Ben Erkens

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 732
  • Webmaster
Re: Vragen aan de Minister
« Reply #3 on: 22 April, 2007, 11:43:23 »
Beste Peter,

Ben,

Je post dit bericht hier zomaar even zonder nadere toelichting. De vragen zijn gedateerd op 30 maart 2006.
Nergens is te zien wanneer de antwoorden zijn gegeven door de minister. Neem aan dat dat niet gisteren is, maar ook ergens begin vorig jaar.

Alles dus ruim een jaar geleden....!!!

Wat is dan de actualiteit en waarde van dit bericht? En wat wil je nu hiermee zeggen?


O.a. dit bericht (kamervragen zijn er dus over gesteld ! ) en de recentere berichten geven aan dat er grote problemen zijn bij het opleiden van Certifying Staff.

Het is nog steeds actueel die kamervragen en uit de antwoorden valt op te maken dat lang niet iedereen aan het einde zijn/haar JAR-66/Part-66 Aircraft Maintenance License behaald en dus ook geen Certifying Staff kan worden zonder dat AML.

Daarom heb ik dit bericht geplaatst. In mijn ogen recent is informatie uit 2006 hierover recent en zelfs actueel.

Recent zijn er berichten in de media verschenen over de onderhoudsbedrijven en defensie die problemen hebben met het aantrekken van bevoegd onderhoudspersonneel.

Wil je de volledige tekst lezen? Staat op de website van de overheid.

Antwoord van staatssecretaris Rutte (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). (Ontvangen 24 april 2006)
Onder aan dit bericht kun je officiele stuk downloaden (PDF).

Het is jammer dat het zovaak mis gaat met de opleiding van jongeren tot Certifying Staff.

Groeten Ben...

P.S. heb jij informatie over Leeuwenborgh College? Hoeveel mensen verwacht men die dit jaar met een PART-66 papier op zak de school verlaten?

Dit staat er op de website van het Leeuweborg College:

In de toekomst is het mogelijk tevens het JAR-B2 certificaat te behalen.

Bron: Leeuwenborgh College, Dagopleidingen (BOL), Vliegtuigonderhoudtechniek Avionica
GWK-Avionics (CAT-B2 + CAT-A + limited CAT-B1.1)
B747-400 MD-11 A330

Peter Verstappen

  • Guest
Re: Vragen aan de Minister
« Reply #2 on: 19 April, 2007, 03:22:18 »
Ben,

Je post dit bericht hier zomaar even zonder nadere toelichting. De vragen zijn gedateerd op 30 maart 2006.
Nergens is te zien wanneer de antwoorden zijn gegeven door de minister. Neem aan dat dat niet gisteren is, maar ook ergens begin vorig jaar.

Alles dus ruim een jaar geleden....!!!

Wat is dan de actualiteit en waarde van dit bericht? En wat wil je nu hiermee zeggen?


Offline Ben Erkens

  • Administrator
  • *****
  • Posts: 732
  • Webmaster
Vragen aan de Minister
« Reply #1 on: 18 April, 2007, 22:43:58 »
2050610690

Vragen van de leden Mosterd en Koopmans (beiden CDA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de opleiding vliegtuigonderhoudstechniek Leeuwenborgh te Maastricht. (Ingezonden 30 maart 2006)

1
Is het waar dat er ernstige problemen zijn bij de opleiding vliegtuigonderhoudstechniek Leeuwenborgh te Maastricht? 1)

Antwoord:
Ja.

2
Is het waar dat na vier jaar opleiding geen van de 25 examenkandidaten van Leeuwenborg de door de minister van Verkeer en Waterstaat gestelde JAR-66 bevoegdheidseisen heeft behaald? Wat zijn de gevolgen voor deze leerlingen?

Antwoord:
Ja. Overigens heeft ca. 50% de opleiding wel afgerond met een WEB-diploma. Dit diploma heeft in de luchtvaart weliswaar een beperkte waarde, een redelijk arbeidsmarktperspectief is er wel degelijk.

3
Wanneer niet de leerlingen, maar de opleiding verantwoordelijk is voor deze situatie, hoe worden deze leerlingen dan verder geholpen zodat de negatieve gevolgen voor hun opleiding en loopbaan zo minimaal mogelijk zijn?

Antwoord:
In een gesprek met de ouders is door het College van Bestuur van ROC Leeuwenborgh de leerlingen die het betreft, aangeboden de opleiding elders te volgen. De kosten die daarmee zijn gemoeid komen voor rekening van het ROC Leeuwenborgh.

4
Bent u van oordeel dat in deze opleiding ingegrepen moet worden? Zo ja, op welke manier denkt u dat dit kan gebeuren en wat heeft dit per direct voor gevolgen voor deze opleiding en voor de leerlingen die deze opleiding volgen?

Antwoord:
Er heeft een bestuurlijk gesprek met de leiding van de instelling plaatsgevonden. De verantwoordelijken zijn aangesproken. Een verbetertraject is ingezet waarvan bijscholing van de docenten onderdeel uitmaakt. Het rapport van de inspectie dat er nu ligt ziet er beter uit. De opleiding wordt thans met een voldoende gekwalificeerd.

5
Kunt u bevestigen dat door de overheid bekostigd onderwijs en particulier gefinancierd onderwijs samenwerken met de brancheorganisaties in het bestuur van het KCE 2) en zo via de examens de kwaliteit van het onderwijs bewaken? Zijn vanuit die samenwerking oplossingen te vinden voor de hier genoemde problemen?

Antwoord:
Het bestuur van KCE wordt door de minister benoemd, nadat de vertegenwoordigers van de instellingen en van de kenniscentra beroepsopleidingen bedrijfsleven zijn gehoord. Het bestuur neemt vervolgens zitting op persoonlijke titel.
Instellingen en het bedrijfsleven hebben via andere wegen directe invloed op de examenkwaliteit:
- Instellingen zijn primair verantwoordelijk voor de examens van opleidingen in het mbo. Zij moeten hierbij leerbedrijven betrekken. De examens mbo moeten voldoen aan landelijke standaarden voor de examenkwaliteit, die door KCE met betrokkenheid van onder meer het bedrijfsleven worden opgesteld. In deze standaarden zijn tevens de wettelijke vereisten ten aanzien van de examens mbo opgenomen. Instellingen zijn verantwoordelijk voor het verzorgen en bewaken van de examenkwaliteit (interne borg). KCE controleert jaarlijks de kwaliteit en rapporteert zijn bevindingen (externe borg). Door deze werkwijze wordt de kwaliteit van de examinering gewaarborgd.

- Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en het onderwijsveld worden door de kenniscentra bij het opstellen van eindtermendocumenten/ kwalificatieprofielen betrokken. De verantwoordelijkheid voor het opstellen ligt nadrukkelijk bij de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven. De examens moeten aansluiten op de leerdoelen die per kwalificatie vastgelegd zijn in eindtermendocumenten/ kwalificatieprofielen. Op deze manier ontstaat de situatie dat de diploma?s en de wensen & behoeften van het bedrijfsleven op elkaar zijn afgestemd.

De JAR-66 bevoegdheidseisen maken geen deel uit van het WEB-diploma. KCE is daarmee wettelijk niet verplicht om de kwaliteit van de examinering te onderzoeken. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat kan KCE wel aanvullend opdracht geven hiernaar onderzoek te doen. Dit is echter een zaak tussen deze twee partijen, waarin ik niet treed. Zie tevens antwoord vraag 7.

6
Zijn er soortgelijke opleidingen die w?l aan de eisen van de minister van Verkeer en Waterstaat kunnen voldoen en kunnen deze opleidingen bijdragen aan oplossingen voor de gedupeerde leerlingen van de Leeuwenborgh?

Antwoord:
Ja. Zie antwoord op vraag 3.

7
Op welke wijze wordt gegarandeerd dat leerlingen die zich voor de bedoelde opleiding Leeuwenborgh nu en in de toekomst inschrijven daadwerkelijk het daarbij passende en erkende diploma binnen aanvaardbare tijd kunnen behalen?

Antwoord:
De instelling is met een verbetertraject bezig. Docenten worden bijgeschoold. Uit de branche worden bekwame mensen gerecruteerd met een onderwijsachtergrond. De instelling wil de instroom van deelnemers beperken totdat het gewenste niveau van de opleiding is bereikt.

De Inspectie van het Onderwijs heeft met het Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) afgesproken dat het KCE vanaf 1 januari 2006 alle opleidingen waarvoor vanwege andere vakdepartementen bijzondere eisen zijn gesteld, in de onderzoeken zal betrekken.
De Inspectie van Verkeer en Waterstaat heeft laten weten, bij haar beoordeling van de registratie van het ROC binnen de JAR-vereisten, mede te zullen uitgaan van de conclusies van het KCE.

1) Brief van ouders van leerlingen van de opleiding vliegtuigonderhoudstechniek Leeuwenborg te Maastricht aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 20 maart 2006.

2) KCE: KwaliteitsCentrum Examinering

Bron:http://www.minocw.nl/documenten/16838a.pdf
GWK-Avionics (CAT-B2 + CAT-A + limited CAT-B1.1)
B747-400 MD-11 A330

 

anything